آزمایشگاه پاتوبیولوژی چشم
  • واحد پاتولوژي چشم بانک چشم جمهوري اسلامي ايران، در سال 1382 به منظور فرآوری و تفسير انواع مختلف نمونه هاي پاتولوژي چشم و به منظور همکاري با مراکز تحقيقاتی چشم کشور تاسيس گرديد. عملکرد کلي واحد پاتولوژي چشم را مي توان به سه دسته تقسيم کرد:
  • انجام معاینات ماکروسکوپی و میکروسکوپی آسیب شناسی و در صورت نياز ايمونوهيستوشیمی بر روی نمونه هاي چشمي انساني و حيواني در زمینه علوم بالینی و پایه.
  • انجام impression cytology در بيماران مبتلا به اختلالات سطح چشم مثل کراتوپاتي ناشي از گاز خردل، کراتوپاتي ناشي از سوختگي شيميايي، موارد مشکوک به بدخيمي هاي سطح چشم و سندرم هاي خشکي چشم به منظور تشخيص کمبود سلول هاي بنيادي ليمبال (limbal stem cell deficiency)، متاپلازي سلول هاي سنگفرشي و حضور سلولهاي ديسپلاستيک.
  • انجام سیتولوژی و ایمونوسیتوشیمی روی نمونه های ویتره وزلالیه در بیماران مبتلا به التهابات داخل چشمی ونمونه های بدست آمده از آسپیراسیون توده های چشمی با سوزن ظریف.
  • واحد ميکروبيولوژي بیماریهای چشم و اسکن کانفوکال قرنيه در سال 1383 در بانک چشم جمهوري اسلامي ايران به منظور تشخيص زودهنگام انواع مختلف کراتيت هاي عفوني در بيماران ارجاعي، تاسیس گردید. کراتيت عفوني يک اورژانس چشمي محسوب شده و به مداخله سريع جهت جلوگيري از عوارض غيرقابل برگشت چشمی نیاز دارد. تشخيص دقيق عامل عفوني و درمان مناسب کراتیت های عفونی از موارد چالش برانگيز باليني هستند. تشخيص زودهنگام کراتیت های عفونی میتواند نتايج درمان طبی و جراحي اين بیماری بالقوه مخرب را که ممکن است منجر به اسکار قرنيه و عوارض غيرقابل برگشتي مثل گسترش عفونت به داخل چشم و يا حتي نابينايي شود بهبود بخشد. لذا تشخيص و درمان سريع اين موارد، هم براي بيماران و هم براي سيستم درماني، سودمند و پرمنفعت خواهد بود. در واحد ميکروبيولوژي بیماریهای چشم و اسکن کانفوکال قرنيه بانک چشم جمهوري اسلامي ايران پس از ارزيابي بيوميکروسکوپيک زخم قرنیه با اسليت لامپ در بيماران مبتلا به کراتيت عفوني توسط پاتولوژيست چشم، اسکن کانفوکال از نواحي مورد نظر قرنيه بيمار انجام ميشود. با استفاده از اسکن کانفوکال که روش تشخيصي سريع و غيرتهاجمی براي تشخيص کراتيت هاي قارچي و آکانتاموبايي با حساسيت و ویژگی بالاست، پاتولوژيست چشم قادر خواهد بود علاوه بر موارد فوق، در مواردی که نتايج اسمید وکشت منفي است، کراتيت قارچي يا آکانتاموبايي را رد کند. استفاده از ترکيب معاینه بالینی کراتیت با اسلیت لامپ، انجام اسکن کانفوکال قرنیه، و انجام کشت و اسمير در واحد ميکروبيولوژي و اسکن کانفوکال بانک چشم جمهوري اسلامي ايران يک ايده بي نظير براي تشخيص سريع و متعاقباً درمان مناسب و به موقع بيماران با انواع مختلف کراتيت هاي عفوني نظیر کراتيت هاي باکتريايي، قارچي، آکانتاموبايي و نوکارديايي بوده است. به علت حساسيت بالاي اسکن کانفوکال در تشخيص کراتيت آکانتاموبا (AK)، بيش از 95 درصد بيماران با کراتيت آکانتاموبايي مي توانند به سرعت و در کمتر از يک ساعت، توسط اسکن کانفوکال تشخيص داده شوند و در نتيجه با شروع به موقع درمان، ازعوارض چشمي مخرب اين بيماري پيشگيري شود. در مواردي که شک باليني به کراتيت قارچي وجود دارد، پاتولوژيست چشم جهت افزايش شانس تشخيص سريع و صحيح اين موارد، از ترکيبي از آماده سازي نمونه wet mount خراش قرنيه و انجام اسکن کانفوکال قرنيه استفاده مي کند. اين روش تشخيصي ترکيبي کمتر از يک ساعت زمان می برد و يک ايده فوق العاده براي تشخيص زودهنگام و درمان مناسب اين بيماران است. ترکيب اسکن کانفوکال و کشت و اسمير ميکروبيولوژي نیزيک استراتژي عالي براي بيماران ارجاعي با کراتيت باکتريايي و نوکارديايي مي باشد.
  • علاوه بر کراتيت هاي عفوني، اسکن کانفوکال قرنيه براي گروهي از بيماريهاي قرنيه مثل بيماريهاي اپي تليال، استرومال و اندوتليال و نيز جهت بررسي مورفولوژيک و مورفومتريک رسوبات (KPs) keratic precipitates در چشم هاي مبتلا به يووييت با اتيولوژي هاي مختلف، کاربرد دارد.
  • مضاف بر اين موارد، يافته هاي ساختمان ميکروسکوپي قرنيه در اسکن کانفوکال، براي گروهي از پروژه هاي تحقيقاتي روي بيماران با کراتيت مزمن و تاخيري ناشي از گاز خردل و نيز در مورد وضعيت قرنيه بيماران پس از پيوند نافذ قرنيه (PKP)، پيوند لايه اي عميق قدامي (DALK)، پيوند لايه اي اندوتليوم قرنيه با جداسازي دسمه (DSAEK)، اصلاح عيب انکساري به روش کراتکتومي فتورفرکتيو (PRK) و نيز LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis)، استفاده می گردد.