عوارض عمل پیوندقرنیه

-  عوارض عمل پیوند قرنیه از هر نوع را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد   :