علل انجام عمل جراحي پيوند قرنيه
در گزارش بانك چشم جمهوري اسلامي ايران در باره علت پيوند قرنيه در 19668 بيمار در يك دوره 11 ساله (بين 1373 و 1383) شايعترين علل انجام پيوند قرنيه به ترتيب زير بوده است :
  • قوز قرنيه 34/5٪
  • کدورت‌هاي قرنيه 8 /16٪
  • صدمه قرنيه ناشي از عمل آب‌مرواريد قبلي همراه با گذاشتن لنز داخل چشمي PBK 9/2٪
  • ديستروفي‌هاي قرنيه 6/5٪
  • صدمه قرنيه ناشي از عمل آب‌مرواريد قبلي بدون گذاشتن لنز داخل چشمي ABK 6/1٪
  • پيوند مجدد 5/3٪